• Stravovanie v školskej jedálni

   •  

    Vedúca ŠJ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečujú stravu detí v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 366/2007 Z.z o podrobnostiach činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania. 

    Suma stravného je vždy aktuálne uvedená v aplikacii edupage, sekcia platby. Platbu je potrebné realizovať najneskôr vždy k 21.dňu v mesiaci na ten nasledujúci mesiac najlepšie bankovým prevodom na ČÍSLO ÚČTU:

    SK 43 0900 0000 0050 3894 8924. 

    V školskej jedálni sa pripravuje strava podľa Materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania:

    • 1 x v týždni múčne jedlo
    • 2 x v týždni jedlo s plnou dávkou mäsa
    • 1 x v týždni jedlo so zníženou dávkou mäsa
    • 1 x v týždni slané vegetariánske / bezmäsité / jedlo

    V školskej jedálni sa na prípravu jedál nepoužívajú geneticky modifikované potraviny! 
    Výška stravného v ŠJ je 3,10 eur spolu.


    V prípade ochorenia /neprítomnosti/ dieťaťa v MŠ je možné odhlásiť stravu najneskôr do 18.00 dňa ktorý predchádza ďaľšiemu dňu. 

    Strava sa odhlasuje priamo cez aplikáciu edupage, v sekcii menu. 

    Možnosť stravovania: 
    - celý deň /desiata, obed, olovrant/

    Ak rodič žiada, aby sa dieťaťu nepodávala určitá potravina, musí postupovať nasledovne:
    a) odovzdá MŠ a vedúcej ŠJ písomnú žiadosť, kde uvedie na ktorú potravinu je dieťa alergické alebo z akého dôvodu dieťaťu nemá byť určitá potravina podávaná
    b) v prípade alergie priloží rodič k žiadosti i stanovisko odborného lekára


    Časové zadelenie podávania stravy:
     

       

    1. ZMENA

    2. ZMENA

    3. ZMENA

    Desiata

     

    9.00 h

    9.20 h

    9.40 h

    Obed

     

    11.20 h

    11.50 h

    12.20 h

    Olovrant

     

    14.00 h

    14.20 h

    14.40 h
    Jedálny lístok si môžete pozrieť na stránke: 
    https://hello.edupage.org/?


    Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

    Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

    Dotácia na stravu sa poskytuje: 

    na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce

    posledný ročník materskej školy alebo základnú školu


    Žiadateľom o dotáciu môže byť zriaďovateľ materskej školy. 

    Žiadosť o dotáciu

    Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy.V prípade ak zriaďovateľ žiadosť podá neexistuje však zákonná povinnosť žiadosť podať.

    Rozhodnutie o podaní žiadosti je na zriaďovateľovi. Nie je to jeho zákonná povinnosť. 

    Výška dotácie

    Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo.