• Školská jedáleň

    • Stravovanie v školskej jedálni

    •  

     Vedúca ŠJ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečujú stravu detí v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 366/2007 Z.z o podrobnostiach činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania. 

     Suma stravného je vždy aktuálne uvedená v aplikacii edupage, sekcia platby. Platbu je potrebné realizovať najneskôr vždy k 21.dňu v mesiaci na ten nasledujúci mesiac najlepšie bankovým prevodom na ČÍSLO ÚČTU:

     SK 43 0900 0000 0050 3894 8924. 

     V školskej jedálni sa pripravuje strava podľa Materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania:

     • 1 x v týždni múčne jedlo
     • 2 x v týždni jedlo s plnou dávkou mäsa
     • 1 x v týždni jedlo so zníženou dávkou mäsa
     • 1 x v týždni slané vegetariánske / bezmäsité / jedlo

     V školskej jedálni sa na prípravu jedál nepoužívajú geneticky modifikované potraviny! 
     Výška stravného v ŠJ je 3,10 eur spolu.


     V prípade ochorenia /neprítomnosti/ dieťaťa v MŠ je možné odhlásiť stravu najneskôr do 18.00 dňa ktorý predchádza ďaľšiemu dňu. 

     Strava sa odhlasuje priamo cez aplikáciu edupage, v sekcii menu. 

     Možnosť stravovania: 
     - celý deň /desiata, obed, olovrant/

     Ak rodič žiada, aby sa dieťaťu nepodávala určitá potravina, musí postupovať nasledovne:
     a) odovzdá MŠ a vedúcej ŠJ písomnú žiadosť, kde uvedie na ktorú potravinu je dieťa alergické alebo z akého dôvodu dieťaťu nemá byť určitá potravina podávaná
     b) v prípade alergie priloží rodič k žiadosti i stanovisko odborného lekára


     Časové zadelenie podávania stravy:
      

        

     1. ZMENA

     2. ZMENA

     3. ZMENA

     Desiata

      

     8.25 h

     8.40 h

     9.00 h

     Obed

      

     11.20 h

     11.40 h

     12.00 h

     Olovrant

      

     14.20 h

     14.40 h

     14.50 h     Časový interval prihliada na zachovanie trojhodinového intervalu medzi dvomi jedlami desiata - obed, obed - olovrant. 
     Jedálny lístok si môžete pozrieť na stránke: 
     https://hello.edupage.org/?